Wetgeving PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

Op deze pagina bespreken we de huidige wetgeving met betrekking tot drones. We geven ook aan wat er nog moet veranderen.

Huidige Nederlandse wetgeving

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen recreatief vliegen en commercieel gebruik.


Recreatief vliegen[1] valt in Nederland onder de regelgeving voor modelvliegtuigen. Het is toegestaan mits aan deze regelgeving voldaan wordt. Hiervoor wordt er vanuit gegaan dat de drone een op ‘afstand bestuurbaar luchtvaartuig van geringe afmeting, niet in staat een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt, indien dit luchtvaartuig wordt gebruikt uit hoofde van een bedrijf of beroep dan wel tegen vergoeding of met baat..’ De regelgeving zegt hier over:

 • Gedurende de vlucht moet er zicht op de drone, en het luchtruim eromheen gehouden worden.
 • Er mag enkel gedurende de dag gevlogen worden. De weersomstandigheden moeten goed zijn, zodat zicht niet beperkt wordt.
 • Er mogen tijdens vlucht geen voorwerpen of stoffen verwijderd worden.
 • Er mag niet boven 300m gevlogen worden(tenzij op gebieden die hiervoor ingericht zijn).
 • De bestuurder verleent voorrang aan niet onbemande luchtvaartuigen.
 • Minimaal 3 km van militaire en civiele luchthavens(tenzij hiervoor een ontheffing is verleend).
 • Niet boven bebouwing, kunstwerken, industrie- of havengebieden, mensenmenigten, spoorlijnen, openbare verharde wegen voor motorrijtugen(met uitzondering van 30km binnen of 60km zones buiten de bebouwde kom)

Voor commercieel gebruik[2] worden drones gezien als lichte onbemande luchtvaartuigen(UAS - unmanned aircraft systems) ofwel op afstand bestuurde luchtvaartuig systemen (RPAS – remotely piloted aircraft systems). Om deze luchtvaartuigen te laten vliegen is het nodig dat men beschikt over:

 • Inschrijving (BvI - Bewijs van inschrijving)
 • Luchtwaardigheid (BvL - Bewijs van luchtwaardigheid)
 • Geluidscertificaat
 • Bevoegdheid (BvB - Bewijs van bevoegdheid)

De laatste 3 zijn momenteel nog niet vastgelegd, en dus wordt er een ontheffing verleend voor het niet hebben van deze 3.


Van het BvI moeten het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk op het vliegend deel van de RPAS en op het grondstation worden aangebracht. Ook is een ‘brandplaatje’ verplicht, met daarin het nationaliteits-en inschrijvingskenmerk en de contactinformatie van de eigenaar of houder. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan komt men in aanmerking voor een Combi-ontheffing. De vluchten mogen dan plaats vinden:

 • In ongecontroleerd luchtruim
 • Binnen het zicht van de bestuurder en waarnemer
 • Niet hoger van 120m boven grond/water(AGL)
 • Niet verder dan 500m van vlieger/gezagvoerder
 • Minstens 150m(horizontaal) van mensenmenigten en bebouwing
 • Bij daglicht, mits de weesomstandigheden het toelaten
 • Als er een 2e persoon(zogenoemde waarnemer) bij is. Deze mag niets bedienen.


Voor een klasse 2 ontheffing, voor het gebruik van RPAS boven mensen, gebouwen, in het donker, hoger dan 120m en/of verder dan 500m, kan worden verleend als:

 • Het type UAS is voorzien van een typecertificaat(gebaseerd op internationaal geaccepteerde luchtwaardigheidseisen)
 • De ontwerper gekwalificeerd is(DOA: Design Organisation Approval)
 • Het systeem is gebouwd door een gekwalificeerde bouwer (POA)
 • Het systeem wordt onderhouden door een gekwalificeerde organisatie (MOA)

Voor commerciële vluchten zijn er dus duizenden euro's verbonden aan het besturen van een drone door één piloot. Dit maakt het echter nog niet mogelijk om met autonome bezorgingsdrones te vliegen. Het blijkt verder niet gemakkelijk een vergunning te krijgen, slechts enkele bedrijven (in Mei 2014 4 bedrijven[3]).

Volledig autonoom vliegen is volgens de wetgeving (nog) niet mogelijk. Een bedrijf uit Oud Gastel, Geo Infra, vliegt volgens een vliegpad[4], waar dan waarschijnlijk een piloot met een dodemansknop in de buurt staat. Zij vliegen echter wel binnen het zichtveld van deze waarnemer.

Wijzigingen wetgeving

Om onze technologie te laten slagen is het dus nodig dat de wetgeving veranderd. Dit wordt ook al gedaan. Op 9 december 2014 heeft een wetswijziging plaatsgevonden[5], welke vooral drones duidelijker noemt, en stelt dat ze voorrang moeten verlenen aan overig luchtverkeer.

Dit zijn echter nog niet de wetswijzigingen die we nodig hebben om autonome bezorging mogelijk te maken. Bepaalde wetswijzigingen zijn eerder te verwachten als andere. De wetswijziging die voor deze toepassing het hardste nodig is, is het vervallen van de wet dat er ten alle tijde zicht moet zijn op het luchtvaarttuig. Om dit te laten vervallen zien we een regelmatige keuring voor drones, waarvoor zij aan het luchtverkeer mogen deelnemen. Wanneer deze wet vervallen is, kan verwacht worden dat de wet wat het vliegen in het donker verbiedt ook vervalt wanneer er lichten aan de onderzijde van het luchtvaarttuig worden gemaakt zoals al bij vliegtuigen wordt gedaan. Verder zal het bij autonome bezorging nodig zijn dat de drones vliegen boven bebouwing en wegen. Hiervoor zou een zogenoemde flightzone kunnen worden ingericht. Een gebied waar op een bepaalde hoogte(zeg tussen de 80 en 120 meter zoals bij Geo Infra) al het drone verkeer plaatsvind. Er zal dan onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verschillende toepassingen van een drone. Zo zal een bezorgingsdrone met slechts GPS, NFC en mobile data meer vrijheid kunnen krijgen als een drone met camera's en andere sensoren. Deze wetswijzigingen zullen als zij er komen niet in de nabije toekomst komen. Autonoom vliegen gaat zo vooralsnog enkel in een gecontroleerde omgeving. Zelfs als het al mogelijk was dat de drones volledig autonoom vliegen zou dit nog niet volledig vertrouwd worden. Hierom zal er eerst een operator een aantal drones moeten controleren.

België

In België mag momenteel voor commercieel gebruik nog niet gevlogen worden. Onder strikte voorwaarden van het Directoraat-Generaal Luchtvaart kan er wel een uitzondering worden gemaakt voor het uitvoeren van testvluchten en vluchten voor wetenschappelijke doeleinden. Verder heeft het Directoraat-Generaal Luchtvaart een koninklijk besluit opgesteld om het gebruik van onbemande luchtvaartuigen voor professionele doeleinden in het Belgische luchtruim te regelen[6]. Wanneer dit koninklijk besluit wordt ondertekent en gepubliceerd, zullen onbemande luchtvaartuigen voor commercieel gebruik kunnen worden ingeschreven in het luchtbaartregeister. Hiervoor is dan wel een technisch dossier en een veiligheidsanalysereaport nodig van de drone, en zal de piloot een theorie- en praktijkexamen moeten afleggen voor het behalen van een pilotenvergunning. Daarbij kunnen de organisaties dan op basis van een operationeel handboek een uitbatingsvergunning krijgen.[7]. De toegang die de luchtvaartuigen in het luchtruim krijgen worden nog vastgesteld.


America

In America is het vliegen met drones vooralsnog illegaal in de Klasse B luchtruimen, welke voorkomen boven grote stedelijke gebieden[8]. Dit is ook de reden dat Amazon voor hun concept video naar het buitenland uitgeweken is[9]


Europese trend

Uit een onderzoek van TNI blijkt dat er in Europa een trend ontwikkeld[10]. Er is €315 miljoen voor drone onderzoek bedeeld. Verder is het beleid van de EU ontwikkeld naar een coherent actieplan om zich te ontdoen van regelgeving en technische barrières welke momenteel de technologie limiteren.

Referenties

 1. Regeling modelvliegen(geraadpleegd op 19-11-2014)
 2. Informatiebulletin lichte onbemande luchtvaartuigen
 3. http://www.z24.nl/ondernemen/van-mannenspeeltje-tot-serieuze-ondernemingen-de-drone-rukt-op Van mannenspeeltje tot serieuze onderneming: de drone rukt op(geraadpleegd op 27-12-2014)
 4. Geo Infra(geraadpleegd op 27-12-2014)
 5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35427.html Op 11 december gepubliceerde Staatscourant.(geraadpleegd op 27-12-2014)
 6. http://www.drone-kopen.be/wetgeving/wetgeving-vliegen-drones-belgie/ Wetgeving vliegen met drones in belgië(geraadpleegd op 8-1-2015)
 7. http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtruim/activiteiten/modelluchtvaart/ Directoraat-generaal Luchtvaart: Modelluchtvaart – UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (geraadpleegd op 8-1-2015)
 8. https://www.faa.gov/uas/ Federal Aviation Administration-Unmanned Aircraft Systems (geraadpleegd op 8-1-2015)
 9. http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/12/10/it-was-illegal-for-amazon-to-shoot-that-drone-video-in-the-united-states-so-it-went-abroad/ It was illegal for Amazon to shoot that drone video in the U.S., so it went abroad (geraadpleegd op 8-1-2015)
 10. http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/011453_tni_eurodrones_inc_br_3e.pdf Eurodrones Inc. (geraadpleegd op 11-1-2015)