Verhaaltjes: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 October 2014

26 September 2014

  • curprev 11:1211:12, 26 September 2014S127399 talk contribs 3,437 bytes +3,437 Created page with 'Hieronder volgt het eerste concept van het verhaaltje dat we gaan proberen te implementeren in de NAO robot. Na de interviews hebben we besloten om een verhaaltje te schrijve…'